Přejít k hlavnímu obsahu

Stanovy České společnosti ochrany před zářením, z.s.

(se změnou ze 17.12.2008 a 3.6.2015)

 Čl. 1. Charakter spolku

  1. Česká společnost ochrany před zářením, z.s. (dále jen ČSOZ) je spolkem ve smyslu ustanovení §214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. ČSOZ sdružuje pracovníky, zabývající se ochranou osob a životního  prostředí před působením ionizujícího záření a osob se zájmem o tuto problematiku.
    b) ČSOZ působí na území České republiky.
    c) Sídlem ČSOZ je  Bartoškova 28, 140 00 Praha 4

Čl. 2. Poslání a cíle ČSOZ

a)  prosazuje  uplatňování vědeckých  zásad ochrany před ionizujícím  zářením v praxi
b) podporuje výuku, výzkum a vývoj v oblasti  ochrany před ionizujícím zářením
c)  podporuje výchovu mladých pracovníků v oboru
d) podílí se na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů a na přípravě jejich vzdělávání, včetně specializačního  
e) podílí se na hodnocení kvalifikace odborníků v oboru, včetně zkoušek
f) umožňuje výměnu zkušeností mezi členy
g)  poskytuje informace odborné i laické veřejnosti
h) spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy, navrhuje zástupce do poradních orgánů státní správy a samosprávy
i) spolupracuje s odbornými národními i mezinárodními organizacemi a společnostmi
j) vydává stanoviska k vybraným odborným problémům souvisejícími s problémy ochrany před zářením

Čl. 3. Členství

a) Členství v ČSOZ je možné jednou z následujících forem:
- řádné členství
- mimořádné členství
- čestné členství
b) Řádnými členy mohou být fyzické osoby s ukončeným vysokoškolským nebo středoškolským vzděláním, které jsou činné v oblasti ochrany před ionizujícím zářením nebo v oblastech těsně souvisejících
c) Mimořádnými členy mohou být právnické osoby, jejichž činnost se vztahuje  k  ochraně před ionizujícím zářením. Mimořádní členové mají všechna práva řádných členů, nemohou se ale účastnit hlasování.
d) Čestní členové jsou osoby s mimořádnými zásluhami o dosažení cílů ČSOZ. Čestní členové mají všechna práva řádných členů, mohou se účastnit jednání Výboru ČSOZ.

Čl. 4. Vznik členství

Řádné  členství v ČSOZ vzniká schválením písemné přihlášky uchazeče Výborem a po zaplacení členského příspěvku. Čestné členství v ČSOZ vzniká schválením návrhu na čestné členství, podaného členem ČSOZ, Výborem.

Čl. 5. Členské příspěvky a evidence členů

Roční členské příspěvky za řádné a mimořádné  členství stanoví Členská schůze ČSOZ nadpoloviční většinou zúčastněných a jsou zaneseny v zápisu z  Členské schůze. Čestní členové jsou od povinnosti platit členské příspěvky osvobozeni. Seznam členů ČSOZ a evidenci placení členských příspěvků vede osoba pověřená Výborem.

Čl. 6. Zánik členství

Členství zaniká  v důsledku:
- doručení písemného oznámení o ukončení členství předsedovi Výboru ČSOZ
- nezaplacení členského příspěvku do 1 roku po zaslání upomínky
- závažného poškození jména či poslání ČSOZ. O vyloučení rozhodne Členská schůze nadpoloviční většinou
- úmrtí

Čl. 7. Práva a povinnosti členů

Člen má právo
a) Účastnit se odborných a vzdělávacích programů, které společnost zajišťuje.
b) Volit a být volen do funkcí ČSOZ.
c) Podávat Výboru návrhy,  podněty, požadavky a stížnosti.
d) Být  informován o činnosti a hospodaření ČSOZ.

Člen je povinen
a) Dodržovat stanovy ČSOZ.
b) Napomáhat k naplňování poslání a cílů ČSOZ.
c) Stanovené členské příspěvky platit řádně a v termínu.
d) Řádně vykonávat svěřené úkoly a funkce v ČSOZ.
e) Jednat v souladu se zájmy ČSOZ.

Čl. 8. Orgány ČSOZ

Orgány ČSOZ jsou
- Členská schůze
- Výbor
- Revizní komise

Čl. 9. Členská schůze

Členská schůze je nejvyšším orgánem ČSOZ. Řádná Členská schůze se koná nejméně jednou ročně.
Členskou schůzi svolává Výbor. Výbor musí svolat mimořádnou Členskou schůzi v případě, že o to požádá Revizní komise nebo minimálně 1/5 členů s hlasovacím právem. Písemné pozvání na Členskou schůzi se musí uskutečnit s předstihem nejméně čtyř týdnů. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných. Členská schůze se zabývá zejména:
a) Schvalováním stanov a jejich změn

b) Schvalováním volebního řádu a volební komise
c) Volbou Výboru a Revizní komise
d) Projednáním zápisu z poslední Členské schůze
e) Schvalováním zprávy Výboru o činnosti za uplynulé období
f) Projednáním a schvalováním kontrolní zprávy Revizní komise za uplynulé období
g) Projednáváním a schvalováním rozpočtu ČSOZ
h) Projednáváním, a schvalováním plánu činnosti
i) Schvalováním výše  členských příspěvků
j) Přijímáním a vylučováním členů v odůvodněných případech
k) Projednáváním žádostí a zpráv jednotlivých členů
l) Stanovením odborných komisí zřizovaných pro dílčí odbornou problematiku
m) Schvalováním odměn členům ČSOZ
n) Schvalováním data příští řádné Členské schůze
o) Rozpuštěním ČSOZ

Čl. 10. Jednání per rollam

Pokud není vhodná příležitost pro  svolání členské schůze ČSOZ, volí se pro projednání závažných skutečností písemná forma jednání (per rollam). Jednání per rollam spočívá v tom, že výbor ČSOZ obešle členy dotazníkem. Členové jej vyplní a do 14 dnů odešlou zpět na adresu určeného člena ČSOZ. První otázkou dotazníku musí být, zda dotazovaný souhlasí s projednáním konkrétní závažné skutečnosti per rollam.  Pokud nesouhlasí 1/5 členů s hlasovacím právem, je třeba svolat členskou schůzi. Odpovědi na dotazníky se uchovávají po dobu činnosti výboru a o jejich likvidaci rozhoduje následující výbor. Diskuse o závažných skutečnostech je pro členy ČSOZ veřejná, tzn. kterýkoliv člen si např. může prohlédnout vyplněné dotazníky.

Čl. 11. Výbor

Výbor je řídícím a výkonným orgánem ČSOZ a jedná v souladu s rozhodnutími Členské schůze. Je volen aklamací  na členské schůzi ČSOZ podle čl.9 nebo  písemnou formou (per rollam).   Požádá-li alespoň jeden člen o tajnou volbu, musí být volba  tajná. V případě volby per rollam jsou volby dvoukolové. V prvním kole navrhují  členy  výboru  všichni členové, volební komise jim k tomu rozešle jmenný seznam členů společnosti. Volební komise pak sestaví kandidátní listinu na základě těchto návrhů a projednání ochoty jednotlivých kandidátů  pracovat ve výboru. Vyplněné volební lístky  se odevzdávají anonymně. V případě rovnosti hlasů rozhoduje los.

Výbor má 5 – 7  členů. Volí ze svého středu
- Předsedu
- Místopředsedu
- Hospodáře /pokladníka
a) Předseda zastupuje ČSOZ navenek a jedná jejím jménem.
b) Místopředseda je zástupcem Předsedy.
c) Hospodář řídí hospodaření ČSOZ

Výbor jmenuje sekretáře ČSOZ, který
a) vykonává usnesení výboru,
b) vykonává působnost, kterou na něj výbor přenesl

Sekretář odpovídá za svou činnost  výboru ČSOZ. Sekretář, případně další pracovníci ČSOZ, jsou vůči ČSOZ buď v pracovním poměru nebo jiném smluvním vztahu. O výši mzdy nebo odměny  rozhoduje výbor.

Výbor je volen na tři roky. Znovuzvolení členů Výboru je možné, v případě Předsedy však nejvýše na dvě po sobě jdoucí funkční období. Výbor svolává Předseda minimálně dvakrát ročně. Usnesení Výboru jsou platná v případě souhlasu nadpoloviční většiny Výboru, v případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda. Výbor jedná podle vlastního jednacího řádu, pokud není v rozporu se Stanovami. Výbor může pro svou potřebu zřizovat pracovní komise. Ze zasedání Výboru je pořizován zápis, který je k dispozici členům ČSOZ. Výbor vypracovává zprávu o činnosti za uplynuté období.

Čl. 12. Revizní komise

Revizní komise je kontrolním orgánem ČSOZ. Revizní komise má tři členy. Kontroluje činnost a hospodaření ČSOZ a předkládá Členské schůzi nejméně jednou ročně kontrolní zprávu. Revizní komise je volena na tři roky. Znovuzvolení členů Revizní komise je možné.

Čl. 13. Majetek a hospodaření

a) Zdroje finančních prostředků jsou: členské příspěvky, příspěvky a dary sponzorů.
b) ČSOZ má vlastní konto, kam ukládá finanční prostředky, a vede účetnictví. Účetnictví vede osoba pověřená Výborem za úhradu.
c) Nevyčerpané finanční prostředky jsou automaticky převáděny pro využití v příštím roce.
d) O běžném využití finančních prostředků pro činnost ČSOZ rozhoduje Výbor.
e) O mimořádných vydáních, případně o zrušení konta, rozhoduje Členská schůze.

Čl. 14. Zrušení ČSOZ

Zrušit ČSOZ může pouze Členská schůze svolaná pouze za tímto účelem a po vyslechnutí Výboru. Tato členská schůze rozhoduje i o naložení se zbylým majetkem. Majetek musí být předán jiné organizaci (občanské sdružení, nezisková organizace), nemůže být rozdělen mezi zbylé členy.