Přejít k hlavnímu obsahu

Vyhlášení výběrového řízení na ředitele Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i.

Rada Státního ústavu radiační ochrany v.v.i. vyhlašuje podle § 17 a § 18 odst. (2), písm. h) Zák.č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Státního ústavu radiační ochrany, veřejná výzkumná instituce, se sídlem Bartoškova 1450/28, 140 00 Praha 4 (dále jen SÚRO, v.v.i.).

Předpokládaný termín nástupu do funkce je 1.6.2021.

 

Závazné podmínky, jež musí splňovat uchazeč o pozici Ředitele SÚRO, v.v.i.:

Ředitelem může být pouze fyzická osoba, která

 1. je způsobilá k právním úkonům;

 2. nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem činnosti veřejné výzkumné instituce, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku;

 3. nebyla jí v posledních třech letech uložena sankce podle zvláštních právních předpisů upravujících výkon odborné činnosti související s předmětem činnosti SÚRO, v.v.i.;

 4. není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost a nepodílí se na podnikání právnických osob působících v oblasti, která je předmětem činnosti SÚRO, v.v.i.; uvedené omezení se nevztahuje na správu vlastního majetku;

 5. splňuje tyto kvalifikační požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo doktorském studijním programu přírodovědného nebo technického směru;

 • aktivní znalost českého a anglického jazyka, znalost dalších světových jazyků výhodou,

 • státní občanství České republiky, občanství jiného členského státu Evropské unie nebo občanství státu, který je smluvním subjektem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;

 • minimálně pětiletá praxe v oblasti radiační ochrany nebo jaderné bezpečnosti,

 • praxe v manažerské funkci minimálně 5 let;

 1. předloží svůj návrh na způsob řízení a strategii rozvoje SÚRO, v.v.i. (po stránce odborné, personální i ekonomické).

 

Splnění podmínek a požadavků prokáže uchazeč o funkci ředitele:

  1. podle bodu 1 a 3 čestným prohlášením;

  2. podle bodu 2 originálním výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců nebo jeho úředně ověřenou kopií. Není-li uchazeč o funkci ředitele státním občanem České republiky, prokazuje splnění podmínek podle odstavce 2 čestným prohlášením;

  3. podle bodu 4 čestným prohlášením, obsahujícím závazek, že v případě nástupu do funkce ředitele SÚRO, v.v.i., splní tuto podmínku do dne nástupu do funkce;

  4. podle bodu 5 úředně ověřenými doklady o dosaženém vzdělání a předložením profesního životopisu;

  5. podle bodu 6 písemným pojednáním v rozsahu cca dvou stran A4.

 

Přihlášku do výběrového řízení s uvedenými doklady a s kontaktními údaji na svou osobu (telefon, e-mail, doručovací adresa) doručí zájemce osobně nebo doporučenou poštou na adresu:

Státní ústav radiační ochrany, v. v. i., Bartoškova 1450/28, 140 00 Praha 4

nejpozději do 30. dubna 2021 do 12 hodin (resp. s podacím razítkem pošty ze dne 30.4.2021), v zalepené obálce s označením

Výběrové řízení na ředitele SÚRO, v.v.i., NEOTVÍRAT“.

 

Na základě zaslaných podkladů budou uchazeči vyzváni k osobnímu pohovoru. Místo, čas, forma a podmínky pohovoru budou upřesněny v pozvánce.

V Praze, dne 26. března 2021

Vyhlášení VŘ v PDF formátu