Přejít k hlavnímu obsahu

Seminář k jubileu Ireny Malátové

Výbor České společnosti pro ochranu před zářením, z.s., si Vás dovoluje pozvat na seminář k významnému životnímu jubileu paní Ing. Ireny Malátové, CSc., bývalé předsedkyně ČSOZ a přední osobnosti radiační ochrany. 

Seminář se uskuteční dne 4. 10. 2023 ve 14 hodin v zasedací místnosti Státního ústavu radiační ochrany, v.v.i., Bartoškova 28, Praha 4. Účast na semináři bude možná i on-line formou. 

Program: 

Ing. Irena Malátová, CSc. 

"Vývoj radiační ochrany" 

Link pro on-line připojení: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjliNTBiY2ItYTQzNi00ZjcwLTgwZjUtZjQ4ZmUzN2Y0MzNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229ab52268-f517-4938-ac2c-412aad48fc45%22%2c%22Oid%22%3a%2269b7b9bf-fcbc-4244-a190-babe8f01ed67%22%7d

Těšíme se na setkání s Vámi. 

Za výbor ČSOZ  
Ing. Daniela Ekendahl