Přejít k hlavnímu obsahu

Seminář ČSOZ

Výbor České společnosti ochrany před zářením ve spolupráci se Státním ústavem radiační ochrany Vás zve na odborný seminář, který se bude konat dne 27.6.2023 v 10 hod v zasedací místnosti SÚRO, Bartoškova 28, Praha 4.

Program:

RNDr. Jakub Vávra 
„Biologické markery ionizujícího záření pro účely retrospektivní dozimetrie“

Semináře je možné zúčastnit se i formou on-line:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjIyYjIwMDEtNmI3MC00NTAzLWI4MjctNGJiYTRlODMzZjM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229ab52268-f517-4938-ac2c-412aad48fc45%22%2c%22Oid%22%3a%2269b7b9bf-fcbc-4244-a190-babe8f01ed67%22%7d

Těšíme se na vaši účast.

Za výbor ČSOZ:
Ing. Daniela Ekendahl
předsedkyně