Přejít na obsah | Přejít na navigaci

Osobní nástroje

Nacházíte se zde: Úvod / Dřívější události / Zemřel Prof. Ing. František Spurný, DrSc.

Zemřel Prof. Ing. František Spurný, DrSc.

S lítostí sdělujeme členům společnosti i širší odborné veřejnosti smutnou zprávu. Ve čtvrtek 22. dubna 2010 zemřel po dlouhé těžké nemoci ve věku 67 let prof. Ing. František Spurný, DrSc.

Prof. ing. FRANTIŠEK SPURNÝ, DrSc.František Spurný se narodil 14. října 1942 v Letonicích na Moravě. Po ukončení jaderné průmyslovky v Praze pokračoval v letech 1960-1965 studiem jaderné chemie na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Po absolvování vysokoškolského studia působil na Katedře dozimetrie jako asistent a odborný asistent. Zde také v roce 1970 obhájil svou kandidátskou práci zaměřenou na luminiscenci organických kapalin, v roce 1987 mu Universita Karlova udělila titul doktora věd.

Od roku 1971 František Spurný pracoval postupně jako vědecký pracovník, samostatný vědecký pracovník a ředitel Ústavu dozimetrie záření ČSAV. V roce 1994 se tento ústav stal Oddělením dozimetrie záření Ústavu jaderné fyziky AV ČR. František Spurný toto oddělení vedl až do své smrti.

Nemůžeme opominout jeho pedagogickou činnost na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Řadu let přednášel dozimetrii neutronů, chemickou dozimetrii a mikrodozimetrii. V roce 1995 se stal docentem a v roce 2002 profesorem. Vedl a oponoval řadu doktorských prací v doma i v zahraničí.

František Spurný spolupracoval s řadou zahraničních pracovišť, zmiňme aspoň Centrum jaderného výzkumu ve Fontenay-aux-Roses, Spojené centrum jaderného výzkumu v Dubně, Ústav lékařsko-biologických problémů v Moskvě, Universitu v Limoges a v posledních letech Národní ústav radiologických věd v Chibě v Japonsku.

V letech 1981-1983 byl prof. Spurný spoluzakladatelem International Nuclear Track Society, posléze jejím dlouholetým členem. Byl členem Společnosti ochrany před zářením při lékařské společnosti J.E.Purkyně i následnické České společnosti ochrany před zářením, kde byl po dobu šesti let místopředsedou.. Od roku 1990 byl členem různých pracovních skupin programu Evropské skupiny pro dozimetrii (European Dosimetry Group, EURADOS), který má za cíl podporu výzkumu v oblasti radiační ochrany. Od 2001 byl navíc členem rady EURADOS pověřeným tématikou externí dozimetrie a členem pracovní skupiny zaměřené na harmonizaci dozimetrie leteckého personálu. Od roku 2002 byl členem skupin ICRU/ICRP a ISO WG 21 pověřených přípravou mezinárodních doporučení. Kromě národních výzkumných programů byl aktivním účastníkem evropských projektů zaměřených na dozimetrii na palubách letadel (1993-95), leteckého personálu (2000-2004) a pro radiobiologii v kosmu (2004-2008), dozimetrii neutronů (1994-95) a hadronovou terapii (2002-2005).

Jeho publikační aktivita je velmi rozsáhlá. František publikoval více než 300 původních prací ve vědeckých časopisech a konferenčních sbornících, které byly více než 360krát citovány. Je hlavním autorem monografie Pokroky dozimetrie ionizujícího záření (Academia, Praha 1984). Mimo vlastní publikační činnosti František Spurný pracoval v redakčních radách několika odborných časopisů. Kromě Jaderné bezpečnosti to byly především Radiation Protection Dosimetry, Radiation Measurements a francouzský Radioprotection.

Prof. Ing. František Spurný, DrSc. celý svůj život věnoval dozimetrii ionizujícího záření. Měl mimořádný přehled o experimentálních metodách dozimetrie. Sám se věnoval především rozvoji použití termoluminiscenčních detektorů a detektorů stop v pevné fázi v dozimetrii svazků a polí vysokoenergetických nabitých částic, dozimetrii životního prostředí, lékařské fyziky a radiační ochrany. Bude chybět jako vědec i jako člověk mnoha kolegům v Čechách, na Slovensku i v dalších zemích.

Ing .Marie Davídková, PhD